انواع نگاه

انواع نگاه:

             1)دقت

             2)سرقت (نگاه به نوشته دیگران و..)

             3)عبرت (هدف مند)

             4)عبادت (نگاه به قرآن و..)

             5)خیانت

             6)حسادت

             7)حقارت

             8)شهوت

             9)عفت

 

برگرفته از قرآن کریم

/ 0 نظر / 7 بازدید