بدن هور قلیایی - فرقه ضاله شخیه

یکی از مهمترین اندیشه های شیخ احمد احسایی بدن هور قلیایی است که این بدن در شهر جابلقا و جابرسا قرار دارد.
او به گمان خود با این نظریه سه مسأله ی مهم دینی و عمیق فلسفی را تحلیل نموده است؛ یعنی، معراج جسمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله، حیات امام زمان علیه السلام در طول بیش از ده قرن و معاد جسمانی را با این عقیده تفسیر کرده و هر سه را از یک باب می داند.
او نه تنها زمین محشر را هور قلیایی می داند؛ بلکه معتقد است که امام زمان علیه السلام نیز با بدنی غیر عنصری و تنها هورقلیایی و در شهر جابلقا و جابرسا زندگی می کند.

در ارسال بعدی به توضیح واژگان مشخص شده با رنگ قهوه ای خواهیم پرداخت.


انشاءالله ادامه دارد...

/ 0 نظر / 13 بازدید