از پی هر دشواری ،آسانی است - سوره انشراح

آیا سینه ات را برایت نگشوده ایم؟

وبار گرانت را از پشتت برنداشتیم؟

باری که برپشت تو سنگینی می کرد.

آیا تو را بلند آوازه نساختیم؟

پس، از دشواری آسانی است. هر آینه از پی دشواری آسانی است.

چون از کار فارغ شوی به عبادت کوش و به پرور دگارت مشتاق شو.

/ 0 نظر / 9 بازدید