مقصود تویی؟!

نقل کردند: یکی از حاجی ها که سواد هم نداشت ، در سفر حج ، یک دستگاه یخچال فریزر گرفت ، یکی از همراهان او، روی کارتن یخچال نوشت :

مقصود من از کعبه و بتخانه توئی تو

مقصود توئی ، کعبه و بتخانه بهانه

صاحب یخچال که بی سواد بود، ندانست که روی کارتن چه مطلبی نوشته شده است ؟!

یخچال را از عربستان سعودی به ایران آورد، و در هر جا که چشم مردم به آن شعر می افتاد، لبخند تمسخرآمیزی می زدند، و می گفتند: ((براستی کار بعضی حاجی ها این گونه است ، که هدف اصلی را رها کرده ، و این سفر عظیم حج را با امور زودگذر مادی می گذارنند، و مقصودشان یخچال و... است و حج و کعبه ، بهانه می باشد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
بازباران

دراین شبهای پراز اندوه وغم واشک برای طول عمروسلامتی رهبرمان دعا کنیم واز اوبخواهیم مملکت را به دست صاحبش برساند.التماس دعای فرج درایام اربعین.